Aydınlatma Metni Ve Çerez Politikası

BEYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

 


1.           VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu olan şirketimiz BEYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”); kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna önem vermektedir ve bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde Şirketimiz, veri gizliliğinin ve güvenliğinin öneminin bilincinde olarak tüm faaliyetlerinde müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının gizliliğini korumayı ilke haline getirmiştir.  

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi, korunması, imhası ve gizliliği konusunda detaylı bilgilere, http://www.beyteks.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “BEYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, İmhası ve Gizlilik Politikası”nda da yer verilmiştir.

2.           KİŞİSEL VERİ NEDİR?

KVKK kapsamında kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. 

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize Şirketimiz ile Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Veriler (Ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, anketler, fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler vs.), otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Veriler, ve Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler (Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler gibi Kişisel Veriler) örnek gösterilebilir.

3.           KIŞISEL VERILER HANGI AMAÇLA İŞLENMEKTEDIR?

Açık rızanız kapsamında;

 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Elektronik (internet/mobil/Çağrı Merkezi vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre tanıtılması ve sunulması,
 • Müşteri teminin sağlanması,
 • Şirketin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi,
 • Hizmet ve ürünlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması,
 • Tanzim edilen veya tanzim edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması,
 • Şirket ile ilgili ticari ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi,
 • Fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması,
 • Kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, raporlama yükümlülüklerine uyulması,
 • Hizmet ve Ürünlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

 

ve sizlere daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi amaçlarıyla özel nitelikli verileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

4.           KIŞISEL VERILERİN İŞLENMESİNDE UYULAN İLKELER

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

5.           KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Şirket, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK ve sair mevzuatta öngörülen düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu altındadır.

Şirket tarafından Şirket müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılamaz. Ancak KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuata uygun olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Şirket’in hizmet sunduğu kişi, kurum ve şirketler, bankalar, Şirket’in anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ve acentesi, turizm acentesi, kart basım firması, Şirket’in birlikte çalıştığı hukuk bürosu [muhasebeci, mali müşavir ve denetçiler] ile ile paylaşılabilmektedir ve mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

6.           KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun kapsamında kişisel veri sahibinin Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

hakları bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin https://www.beyteks.com adresinde yer alan Şirket Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruda ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

7.           ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri:

Google(analytics, doubleclick)  Kullanım Amacı:Ölçümleme Reklam Site içi İyileştirme       Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Ziyaretçi Sayacı  Kullanım Amacı:Ölçümleme Site içi İyileştirme               Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler

Gezinme ve Okuma Sayacı  Kullanım Amacı:Ölçümleme Site içi İyileştirme                Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler

Cloudflare Kullanım Amacı:Ölçümleme Site içi İyileştirme, Güvenlik, Yönlendirme                Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BEYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mersis No  : 0168000818800011

Adres          : Kelemeti Mah. 720 Sokak No: 9  Ceyhan / Adana / Türkiye

Telefon      : 0322 613 80 91 - 0322 613 80 92

Fax               : 0322 613 73 26

 

İLBEYLİ TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

 


1.           VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu olan şirketimiz İLBEYLİ TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”); kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna önem vermektedir ve bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde Şirketimiz, veri gizliliğinin ve güvenliğinin öneminin bilincinde olarak tüm faaliyetlerinde müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının gizliliğini korumayı ilke haline getirmiştir.  

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi, korunması, imhası ve gizliliği konusunda detaylı bilgilere, http://www.beyteks.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “İLBEYLİ TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, İmhası ve Gizlilik Politikası”nda da yer verilmiştir.

2.           KİŞİSEL VERİ NEDİR?

KVKK kapsamında kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. 

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize Şirketimiz ile Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Veriler (Ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, anketler, fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler vs.), otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Veriler, ve Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler (Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler gibi Kişisel Veriler) örnek gösterilebilir.

3.           KIŞISEL VERILER HANGI AMAÇLA İŞLENMEKTEDIR?

Açık rızanız kapsamında;

 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Elektronik (internet/mobil/Çağrı Merkezi vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre tanıtılması ve sunulması,
 • Müşteri teminin sağlanması,
 • Şirketin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi,
 • Hizmet ve ürünlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması,
 • Tanzim edilen veya tanzim edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması,
 • Şirket ile ilgili ticari ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi,
 • Fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması,
 • Kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, raporlama yükümlülüklerine uyulması,
 • Hizmet ve Ürünlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

 

ve sizlere daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi amaçlarıyla özel nitelikli verileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

4.           KIŞISEL VERILERİN İŞLENMESİNDE UYULAN İLKELER

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

5.           KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Şirket, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK ve sair mevzuatta öngörülen düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu altındadır.

Şirket tarafından Şirket müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılamaz. Ancak KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuata uygun olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Şirket’in hizmet sunduğu kişi, kurum ve şirketler, bankalar, Şirket’in anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ve acentesi, turizm acentesi, kart basım firması, Şirket’in birlikte çalıştığı hukuk bürosu [muhasebeci, mali müşavir ve denetçiler] ile ile paylaşılabilmektedir ve mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

6.           KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun kapsamında kişisel veri sahibinin Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

hakları bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin https://www.beyteks.com adresinde yer alan Şirket Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruda ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

7.           ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri:

Google(analytics, doubleclick)  Kullanım Amacı:Ölçümleme Reklam Site içi İyileştirme       Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Ziyaretçi Sayacı  Kullanım Amacı:Ölçümleme Site içi İyileştirme               Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler

Gezinme ve Okuma Sayacı  Kullanım Amacı:Ölçümleme Site içi İyileştirme                Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler

Cloudflare Kullanım Amacı:Ölçümleme Site içi İyileştirme, Güvenlik, Yönlendirme                Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İLBEYLİ TEKSTİL İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  Mersis No  : 0471042151400021

Adres          : Kelemeti Mah. 718 Sokak No:18  Ceyhan / Adana / Türkiye

Telefon      : 0322 613 73 27 

Fax               : 0322 613 73 26